volg doarpskeamer ed op facebook

logo wehelpen akkrum nes transp 150

 

De stichting 'De Dream fan Akkrum' is oprjochte by it 50-jierrich Jubileum fan it Akkrumer Toaniel, wat grut fierd waard yn maaie 2014 mei it Iepenloftstik 'Akkrumer Dream'. Nei dizze suksesfolle opfieringen is beslúten om It Akkrumer Toaniel te ferbreedzjen en is der kaam ta in gearwurking mei de Stichting 'De Dream fan Akkrum': It Akkrumer Dreamteater!    De stichting De Dream fan Akkrum is opgericht naar aanleiding van het 50-jarige jubileum van het Akkrumer Toaniel. Dit is groots gevierd in mei 2014 met het  openluchtspektakel ‘Akkrumer Dream’. Na deze succesvolle voorstellingen is besloten het Akkrumer Toaniel te verbreden en is er een samenwerking ontstaan met de stichting 'De Dream fan Akkrum': het Akkrumer Dream Teater!
     

 

 

 

 

 

In het nieuws:

Spylsters MUTSEN binne los mei DOAZEN

 doazen.JPG

Twa jier lyn hat it Akkrumer Dream Theater de minsken fan Akkrum en omkriten, mar ek rûnom yn it lân in protte toaniel-leafhawwers, prachtige jûnen besoarge mei it stik ‘MUTSEN’, skreaun troch Christa Warmerdam. 

MUTSEN giet oer 5 suskes, dy’t elts jier in wykeintsje mei elkoar op fakânsje gean. As se wer in wykein mei elkoar op paad binne komt de 6de suster, dy’t jierren net mei west is, foar it ljocht. Dit jout fansels in protte argewaasje, mar fansels komt it op’t ein allegear wer goed.

MUTSEN is al mei al 11 kear suksesfol opfierd en raasde al gau om in weardige opfolger.

Lees meer...

We zijn verhuisd! Inloop gewijzigd.

Er is de afgelopen weken hard gewerkt aan de Lange Miente 5.

Lees meer...

Buren drinken koffie tijdens Nationale Burendag in nieuwe Doarpskeamer

De directe buren hebben op Nationale Burendag een kijkje in de nieuwe Doarpskeamer ED aan de Lange Miente in Akkrum genomen. Als voorproefje werden ze  in de toekomstige dorpskamer alvast op koffie en cake getrakteerd.

Lees meer...

Zon straalt over Theaterfestival Akkrum

Dank zij het stralende weer en de grote variëteit aan optredens is Festival Akkrum op zaterdag 21 september 2019 een succes geworden. Langs de kunstroute door het dorp gaven twintig koren, zangers, musici, dansers enstraatartiesten een voorstelling. Bezoekers konden wandelend en fietsend langs de bijna vier kilometer lange route. Lees meer...

Theater Festival Uit De Doeken

Korte impressie van het op 21 september 2019 gehouden Theater Festival "Uit De Doeken"