volg doarpskeamer ed op facebook

logo wehelpen akkrum nes transp 150

It Akkrumer Dreamteater hat as doel:

 

 • It inisjatiyf nimme en ûndersteune fan (kreatieve) inisjativen yn’t ramt fan alle mooglike foarmen fan ekspresje en kommunikaasje yn Akkrum en Nes.
 • It ûndersteunen fan stiftingen en ferienings yn Akkrum en Nes, by it ferwêzentlikje fan harren doelstellings op it mêd fan frije ekspresje en hâlding (yn’t Frysk en yn’t Nederlânsk)
 • It fersterken fan de mienskipssin yn de doarpsmienskip yn brede sin.

 

 

 

 

Het Akkrumer Dreamteater heeft als doel:

 

 • Het initiëren en ondersteunen van (creatieve)    initiatieven in het kader van alle mogelijke vormen van expressie en communicatie, met name in Akkrum en Nes.
 • Het ondersteunen van stichtingen en verenigingen, met name in Akkrum en Nes, bij  het verwezenlijken van hun doelstellingen op het vlak van de -vrije- expressie, in de Friese en Nederlandse taal, lichaamsbeweging en –houding.
 • Het versterken van de gemeenschapszin in de dorpsgemeenschap in brede zin.

 

We prebearje ús doel ûnder mear te berikken troch:

 

 • Minsken boartsjende-wiis dwaande wêze te litten mei lichemshâlding, beweging en taal (yn’t Frysk en yn’t Nederlânsk)
 • Yn’t algemien romte biede oan de ûntwikkeling fan minsken, nettsjinsteande harren âldens.
 • De gearwurking oan te gean met lokale organisaasjes om nije kreatieve inisjatieven te ûntwikkeljen en te stypjen.
 • Sels ûtfiering te jaan oan of oare organisaasjes te stypjen by kreative aktiviteiten, lykas toaniel- en/as muzykútfieringen en kabaret.

 

 

We proberen het doel onder meer te bereiken door: 

 

 • Mensen spelenderwijs bezig te laten zijn met lichaamshouding, -beweging en taal (zowel de Friese als de Nederlandse taal).
 • In het algemeen ruimte te bieden aan de ontwikkeling van mensen, ongeacht hun leeftijd.
 • De samenwerking aan te gaan met plaatselijke organisaties om nieuwe creatieve initiatieven te ontwikkelen en te ondersteunen.
 • Zelf uitvoering te geven aan of andere organisaties te ondersteunen bij creatieveuitingen (toneel- en/of muziekuitvoeringen, cabaret enz.).

In het nieuws:

We gaan verhuizen!

verhuizen

Lees meer...

OPROEP: doe mee aan het straattheater op 21 september 2019!

190704_Mondriaan_in_de_dop.jpg
Inwoners die net als tijdens Meet me at the Fountain mee willen doen aan het straattheater zijn van harte welkom! Act en theater, passend bij het thema "Kunst" en figuranten verkleed als bijvoorbeeld kunstenaar, "schilderij", Rembrandt of levend beeld zijn een prachtige aanvulling. We zijn dan ook op zoek naar jou!

Lees meer...

Fietstocht

Lees meer...

Akkrum bigband debuteert op Theaterfestival Akkrum

spandoek theater festival verkleind

Lees meer...

Kunst–theaterfestival langs zeventien locaties in Akkrum

poster 21 09

Een theaterfestival met optredens op zo’n zeventien locaties langs de Kunstroute in Akkrum. Koren, zangers, musici, dansers en straatartiesten komen op zaterdag 21 september 2019 met hun eigen voorstelling bij de kunstwerken, die sinds het voorjaar worden tentoongesteld. De organisatie is in handen van het Akkrumer Dreamteater, dat ook een groot deel van de aankleding van de New York-dagen in 2018 voor zijn rekening nam.

Lees meer...