volg doarpskeamer ed op facebook

logo wehelpen akkrum nes transp 150

It Akkrumer Dreamteater hat as doel:

 

 • It inisjatiyf nimme en ûndersteune fan (kreatieve) inisjativen yn’t ramt fan alle mooglike foarmen fan ekspresje en kommunikaasje yn Akkrum en Nes.
 • It ûndersteunen fan stiftingen en ferienings yn Akkrum en Nes, by it ferwêzentlikje fan harren doelstellings op it mêd fan frije ekspresje en hâlding (yn’t Frysk en yn’t Nederlânsk)
 • It fersterken fan de mienskipssin yn de doarpsmienskip yn brede sin.

 

 

 

 

Het Akkrumer Dreamteater heeft als doel:

 

 • Het initiëren en ondersteunen van (creatieve)    initiatieven in het kader van alle mogelijke vormen van expressie en communicatie, met name in Akkrum en Nes.
 • Het ondersteunen van stichtingen en verenigingen, met name in Akkrum en Nes, bij  het verwezenlijken van hun doelstellingen op het vlak van de -vrije- expressie, in de Friese en Nederlandse taal, lichaamsbeweging en –houding.
 • Het versterken van de gemeenschapszin in de dorpsgemeenschap in brede zin.

 

We prebearje ús doel ûnder mear te berikken troch:

 

 • Minsken boartsjende-wiis dwaande wêze te litten mei lichemshâlding, beweging en taal (yn’t Frysk en yn’t Nederlânsk)
 • Yn’t algemien romte biede oan de ûntwikkeling fan minsken, nettsjinsteande harren âldens.
 • De gearwurking oan te gean met lokale organisaasjes om nije kreatieve inisjatieven te ûntwikkeljen en te stypjen.
 • Sels ûtfiering te jaan oan of oare organisaasjes te stypjen by kreative aktiviteiten, lykas toaniel- en/as muzykútfieringen en kabaret.

 

 

We proberen het doel onder meer te bereiken door: 

 

 • Mensen spelenderwijs bezig te laten zijn met lichaamshouding, -beweging en taal (zowel de Friese als de Nederlandse taal).
 • In het algemeen ruimte te bieden aan de ontwikkeling van mensen, ongeacht hun leeftijd.
 • De samenwerking aan te gaan met plaatselijke organisaties om nieuwe creatieve initiatieven te ontwikkelen en te ondersteunen.
 • Zelf uitvoering te geven aan of andere organisaties te ondersteunen bij creatieveuitingen (toneel- en/of muziekuitvoeringen, cabaret enz.).

Zoek op website

JEvents - Calendar Module

April 2020
Z M D W D V Z
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30

In het nieuws:

Paasgroeten

Zo leuk! Deze week vallen er bij meer dan 300 mensen in Akkrum/Nes, paasgroeten door de bus, gemaakt door onze enthousiaste vrijwilligers. Heeeeel erg bedankt, jullie zijn geweldig!

Corona Update

In verband met het corona virus is de doarpskeamer in ieder geval tot 28 april 2020 gesloten. Ook alle activiteiten gaan voorlopig niet door.

Minibieb

minibieb 01minibieb 02

Buiten- minibieb bij de Doarpskeamer!
Gratis boeken en puzzels.
Alle dagen open.
S.v.p. geen boeken inleveren

Lees meer...

Help Nederland Vooruit

We hebben van ING Help Nederland vooruit € 3000.- ontvangen. Geweldig.
Heel veel dank voor jullie stem en heel veel dank aan ING!
We zijn er erg blij mee.

ING prijs

Corona update

In verband met het corona virus is de doarpskeamer in ieder geval tot 6 april 2020 gesloten. Ook alle activiteiten gaan voorlopig niet door.

Closed