volg doarpskeamer ed op facebook

logo wehelpen akkrum nes transp 150

It Akkrumer Dreamteater hat as doel:

 

 • It inisjatiyf nimme en ûndersteune fan (kreatieve) inisjativen yn’t ramt fan alle mooglike foarmen fan ekspresje en kommunikaasje yn Akkrum en Nes.
 • It ûndersteunen fan stiftingen en ferienings yn Akkrum en Nes, by it ferwêzentlikje fan harren doelstellings op it mêd fan frije ekspresje en hâlding (yn’t Frysk en yn’t Nederlânsk)
 • It fersterken fan de mienskipssin yn de doarpsmienskip yn brede sin.

 

 

 

 

Het Akkrumer Dreamteater heeft als doel:

 

 • Het initiëren en ondersteunen van (creatieve)    initiatieven in het kader van alle mogelijke vormen van expressie en communicatie, met name in Akkrum en Nes.
 • Het ondersteunen van stichtingen en verenigingen, met name in Akkrum en Nes, bij  het verwezenlijken van hun doelstellingen op het vlak van de -vrije- expressie, in de Friese en Nederlandse taal, lichaamsbeweging en –houding.
 • Het versterken van de gemeenschapszin in de dorpsgemeenschap in brede zin.

 

We prebearje ús doel ûnder mear te berikken troch:

 

 • Minsken boartsjende-wiis dwaande wêze te litten mei lichemshâlding, beweging en taal (yn’t Frysk en yn’t Nederlânsk)
 • Yn’t algemien romte biede oan de ûntwikkeling fan minsken, nettsjinsteande harren âldens.
 • De gearwurking oan te gean met lokale organisaasjes om nije kreatieve inisjatieven te ûntwikkeljen en te stypjen.
 • Sels ûtfiering te jaan oan of oare organisaasjes te stypjen by kreative aktiviteiten, lykas toaniel- en/as muzykútfieringen en kabaret.

 

 

We proberen het doel onder meer te bereiken door: 

 

 • Mensen spelenderwijs bezig te laten zijn met lichaamshouding, -beweging en taal (zowel de Friese als de Nederlandse taal).
 • In het algemeen ruimte te bieden aan de ontwikkeling van mensen, ongeacht hun leeftijd.
 • De samenwerking aan te gaan met plaatselijke organisaties om nieuwe creatieve initiatieven te ontwikkelen en te ondersteunen.
 • Zelf uitvoering te geven aan of andere organisaties te ondersteunen bij creatieveuitingen (toneel- en/of muziekuitvoeringen, cabaret enz.).

In het nieuws:

Puzzeltocht

Leuk! Op donderdag 18 juli aanstaande organiseert de Doarpskeamer een puzzel speurtocht!

speurtocht

Lees meer...

Verslag avondwandeling

Woensdag 10 juli 2019 heeft een groepje belangstellenden de kunstroute "Slach troch Akkrum" gewandeld.

Lees meer...

Kunstroute Avondwandeling

IMG 0455

 

Op woensdag 10 juli 2019 organiseert Doarpskeamer een Kunstroute Avondwandeling, onder begeleiding van Rein Huitema.

Inloop vanaf 19.00 uur met koffie/thee.

Start wandeling 19.30 tot 21.30 uur.

Voor alle leeftijden.

Zomerreces Doarpskeamer

In de zomermaanden juni, juli en augustus zijn er minder activiteiten in de Doarpskeamer.

Lees meer...

PUB QUIZ

Op maandag 27 mei wordt er een Pub Quiz georganiseerd voor kinderen uit groep 7 en 8.

Lees meer...