volg doarpskeamer ed op facebook


logo wehelpen akkrum nes transp 150

logo oranjefonds kleiner

It Akkrumer Dreamteater hat as doel:

 

 • It inisjatiyf nimme en ûndersteune fan (kreatieve) inisjativen yn’t ramt fan alle mooglike foarmen fan ekspresje en kommunikaasje yn Akkrum en Nes.
 • It ûndersteunen fan stiftingen en ferienings yn Akkrum en Nes, by it ferwêzentlikje fan harren doelstellings op it mêd fan frije ekspresje en hâlding (yn’t Frysk en yn’t Nederlânsk)
 • It fersterken fan de mienskipssin yn de doarpsmienskip yn brede sin.

 

 

 

 

Het Akkrumer Dreamteater heeft als doel:

 

 • Het initiëren en ondersteunen van (creatieve)    initiatieven in het kader van alle mogelijke vormen van expressie en communicatie, met name in Akkrum en Nes.
 • Het ondersteunen van stichtingen en verenigingen, met name in Akkrum en Nes, bij  het verwezenlijken van hun doelstellingen op het vlak van de -vrije- expressie, in de Friese en Nederlandse taal, lichaamsbeweging en –houding.
 • Het versterken van de gemeenschapszin in de dorpsgemeenschap in brede zin.

 

We prebearje ús doel ûnder mear te berikken troch:

 

 • Minsken boartsjende-wiis dwaande wêze te litten mei lichemshâlding, beweging en taal (yn’t Frysk en yn’t Nederlânsk)
 • Yn’t algemien romte biede oan de ûntwikkeling fan minsken, nettsjinsteande harren âldens.
 • De gearwurking oan te gean met lokale organisaasjes om nije kreatieve inisjatieven te ûntwikkeljen en te stypjen.
 • Sels ûtfiering te jaan oan of oare organisaasjes te stypjen by kreative aktiviteiten, lykas toaniel- en/as muzykútfieringen en kabaret.

 

 

We proberen het doel onder meer te bereiken door: 

 

 • Mensen spelenderwijs bezig te laten zijn met lichaamshouding, -beweging en taal (zowel de Friese als de Nederlandse taal).
 • In het algemeen ruimte te bieden aan de ontwikkeling van mensen, ongeacht hun leeftijd.
 • De samenwerking aan te gaan met plaatselijke organisaties om nieuwe creatieve initiatieven te ontwikkelen en te ondersteunen.
 • Zelf uitvoering te geven aan of andere organisaties te ondersteunen bij creatieveuitingen (toneel- en/of muziekuitvoeringen, cabaret enz.).

Zoek op website

September 2020
Z M D W D V Z
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30

In het nieuws:

Doarpskeamer Akkrum/Nes koopt eigen pand

Het nieuwe onderkomen van Doarpskeamer ED in Akkrum aan de Lange Miente, waar zo'n vijftig jaar geleden een noodpostkantoor was gevestigd en daarna de dierenartspraktijk, die nu in het pand ernaast is gevestigd.Stichting Doarpskeamer ED in Akkrum/Nes koopt het pand aan de Lange Miente 5, dat ze sinds november vorig jaar huurde. Na de start in een huurwoning aan de Rakswâl in Akkrum krijgt de organisatie nu eindelijk een vaste plek. De aankoop is mogelijk dank zij flinke subsidies van verschillende fondsen.

Lees meer...

Fietshelden

fietstocht2

Niets kon een groepje enthousiaste fietshelden ervan weerhouden om de prachtige Doarpskeamer-fietstocht door de mooie omgeving van Akkrum te maken!

Theaterwerkplaats basisschooljeugd gaat los

De Theaterwerkplaats voor basisschoolleerlingen uit groep 5 tot en met 8 start op dinsdag 8 september 2020. De organisatie is in handen van het Dreamtheater Akkrum en Stichting Kinderopvang Friesland (SKF).

Lees meer...

Fietstocht

fietstocht

Inloopspreekuur Meitinkers

Vanaf 6 juli 2020 is er elke maandagmiddag van 13:00 tot 17:00 uur weer een inloopspreekuur van de Meitinkers in de Doarpskeamer aan de Lange Miente 5 in Akkrum. Hebt u vragen over wonen, welzijn en zorg, dan kunt u bij een meitinker terecht. 

Lees meer...