hulpvraag

volg doarpskeamer ed op facebook

 

Onze sponsors:

It Akkrumer Dreamteater hat as doel:

 

 • It inisjatiyf nimme en ûndersteune fan (kreatieve) inisjativen yn’t ramt fan alle mooglike foarmen fan ekspresje en kommunikaasje yn Akkrum en Nes.
 • It ûndersteunen fan stiftingen en ferienings yn Akkrum en Nes, by it ferwêzentlikje fan harren doelstellings op it mêd fan frije ekspresje en hâlding (yn’t Frysk en yn’t Nederlânsk)
 • It fersterken fan de mienskipssin yn de doarpsmienskip yn brede sin.

 

 

 

 

Het Akkrumer Dreamteater heeft als doel:

 

 • Het initiëren en ondersteunen van (creatieve)    initiatieven in het kader van alle mogelijke vormen van expressie en communicatie, met name in Akkrum en Nes.
 • Het ondersteunen van stichtingen en verenigingen, met name in Akkrum en Nes, bij  het verwezenlijken van hun doelstellingen op het vlak van de -vrije- expressie, in de Friese en Nederlandse taal, lichaamsbeweging en –houding.
 • Het versterken van de gemeenschapszin in de dorpsgemeenschap in brede zin.

 

We prebearje ús doel ûnder mear te berikken troch:

 

 • Minsken boartsjende-wiis dwaande wêze te litten mei lichemshâlding, beweging en taal (yn’t Frysk en yn’t Nederlânsk)
 • Yn’t algemien romte biede oan de ûntwikkeling fan minsken, nettsjinsteande harren âldens.
 • De gearwurking oan te gean met lokale organisaasjes om nije kreatieve inisjatieven te ûntwikkeljen en te stypjen.
 • Sels ûtfiering te jaan oan of oare organisaasjes te stypjen by kreative aktiviteiten, lykas toaniel- en/as muzykútfieringen en kabaret.

 

 

We proberen het doel onder meer te bereiken door: 

 

 • Mensen spelenderwijs bezig te laten zijn met lichaamshouding, -beweging en taal (zowel de Friese als de Nederlandse taal).
 • In het algemeen ruimte te bieden aan de ontwikkeling van mensen, ongeacht hun leeftijd.
 • De samenwerking aan te gaan met plaatselijke organisaties om nieuwe creatieve initiatieven te ontwikkelen en te ondersteunen.
 • Zelf uitvoering te geven aan of andere organisaties te ondersteunen bij creatieveuitingen (toneel- en/of muziekuitvoeringen, cabaret enz.).
Pin It

Zoek op website

Oktober 2021
Z M D W D V Z
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31

In het nieuws:

Activiteiten

Activiteitenschema doarpskeamer ED

Wijzigingen voorbehouden, zie ook de agenda en aankondigingen op de publicatieborden.

 • Elke maandag van 14.00 - 16.00 uur: spreekuur Meitinkers. Alleen op afspraak!
 • Elke donderdag van 11.00 - 14.00 uur: spreekuur PreventieTeam. Alleen op afspraak!
 • Vanaf 5 oktober weer elke dinsdag, woensdag en donderdag inloop van 10.00 tot 12.00 uur. Gratis koffie/thee.
 • Op 5 oktober en 7 december van 10.00 tot 12.00 uur: Knipkunst.
 • Donderdag 7 oktober om 19.30 uur: Start kerstboom haken.
 • Vanaf donderdag 21 oktober 19.30 tot 21.30: Schilderclub voor starters en gevorderden.
 • Dinsdag 19 en 26 oktober 19.30 tot 21.30: Mozaïeken.
 • Maandag 1, 15, 29 november en 13 en 20 december 19.30 tot 21.30: Levensboek schrijven.
 • Vrijdag 5 en 19 november én vrijdag 3 en17 december van 10.00 tot 11.00 uur: Taalspreekuur.
 • Dinsdag 2 november van 10.00 tot 12.00 uur: Zentangle. Ontspannen tekenen.
 • Woensdag 17 en 24 november van 19.00 tot 21.00 uur: Kleien met Loes.

Klik op de oranje gekleurde links voor meer informatie over die activiteit!

Bij iedere activiteit die in de Doarpskeamer georganiseerd wordt vragen we een bijdrage van €2,- p.p. plus eventuele materiaalkosten. Dat is inclusief koffie/thee. De inloop is altijd gratis, ook de koffie/thee.

Opgeven voor een activiteit kan via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

         

Doazen kin wer los!!

IT SIL HEVE EN WOL MEI IN TRY-OUT OP FREED 29 OKTOBER YN DE BUORKERIJ, TERHERNE.
(kaarten binne foar € 10,00 te keap by bakkerij Boonstra yn Akkrum)

Nei 8 kear foar útferkochte sealen yn de winter fan 2020 te spyljen kinne wy, nei in ûnderbrekking fan 1,5 jier, wer op'e planken mei opnij ut stik "Doazen".
"Doazen" giet oer 6 susters, dy't al hiel wat mei inoar belibbe hawwe en noch belibje sille. Yn "Doazen" sjogge we it gewoane deistige famylje-libben yn al syn fasetten: âld sear, ôfgeunst, wille, leafde, proaste, mar boppe alles soarch en ferbûnens mei inoar. 
De susters, spile troch Hennie, Joke, Anneke, Nynke, Iteke en nochris Nynke, komme inoar en harren sels gauris tsjin yn dizze prachtige tragy-komeedzje.

Nei de Try-Out sille we op tournee nei de Fryske Krite fan Hoarn op 30 oktober. de Fryske Krite fan Seist op 6 novimber, de Skâns  Gerdyk op 11 maart en de âlde Fryske Krite fan Meppel op 19 maart.

We ha der wer tige nocht oan!!!!!

 

Speurneuzen gezocht

speurneus@3xOp de eerste dag van de herfstvakantie, zaterdag 16 oktober, organiseert  Doarpskeamer ED een speurtocht in het eigen dorp. De speurtocht duurt ongeveer een uur en onderweg worden vragen gesteld. 

Vanaf 15 uur kun je met z'n tweeën of in een groepje starten bij de Doarpskeamer. Jonge kinderen graag onder begeleiding van een volwassene.