volg doarpskeamer ed op facebook

logo wehelpen akkrum nes transp 150

 doazen.JPG

Twa jier lyn hat it Akkrumer Dream Theater de minsken fan Akkrum en omkriten, mar ek rûnom yn it lân in protte toaniel-leafhawwers, prachtige jûnen besoarge mei it stik ‘MUTSEN’, skreaun troch Christa Warmerdam. 

MUTSEN giet oer 5 suskes, dy’t elts jier in wykeintsje mei elkoar op fakânsje gean. As se wer in wykein mei elkoar op paad binne komt de 6de suster, dy’t jierren net mei west is, foar it ljocht. Dit jout fansels in protte argewaasje, mar fansels komt it op’t ein allegear wer goed.

MUTSEN is al mei al 11 kear suksesfol opfierd en raasde al gau om in weardige opfolger.

It wie foar de spylsters mar dreech om  in passend stik te finen en de iennigste mooglikheid wie om self oan’e slach te gean: self in stik te meitsjen. It winterskoft fan 2018-2019 binne de froulju (Joke Poortman, Hennie Rorije, Nynke Bergsma, Yteke van der Wal, Nynke Bosma en Anneke Wiersma) al ympro  visearjend oan’t wurk gien ûnder lieding fan harren regisseuze Margreet Boer. 

Dit foarme it ramtwurk foar it stik ‘DOAZEN’, wat dêrnei skreaun is troch spylster Anneke Wiersma. De repetysjes fan it stik ‘DOAZEN’ binne op ‘t stuit yn folle gong! 

Yn ‘DOAZEN’ sjogge we hoe’t it de 6 suskes fierder fergiet. Wat hawwe se by’t ein? Binne de ferhâldingen noch hieltiid goed? Wat binne harren plannen en dreamen? Der is fansels wer in protte te dwaan ûnderling, mar dat kin fansels ek net oars mei 6 hiel ferskillende froulju.......

 

(Hoewol’t ‘DOAZEN’ it ferfolch is op ‘MUTSEN’ kinne je de stikken los fan elkoar sjen!!).

 

We hoopje jimme te moetsjen op 1 fan ús foarstellingen!

18 jannewaris — 20.00 —Lantearne Akkrum

19 jannewaris — 14.30 — Lantearne Akkrum (ANBO)

24 jannewaris — 20.00 —Lantearne Akkrum

25 jannewaris — 20.00 — Lantearne Akkrum

8 febrewaris —20.00 — Kiekmuure Hurderwyk

7 maart — 20.00 — De Pleats Terherne

In het nieuws:

Spylsters MUTSEN binne los mei DOAZEN

 doazen.JPG

Twa jier lyn hat it Akkrumer Dream Theater de minsken fan Akkrum en omkriten, mar ek rûnom yn it lân in protte toaniel-leafhawwers, prachtige jûnen besoarge mei it stik ‘MUTSEN’, skreaun troch Christa Warmerdam. 

MUTSEN giet oer 5 suskes, dy’t elts jier in wykeintsje mei elkoar op fakânsje gean. As se wer in wykein mei elkoar op paad binne komt de 6de suster, dy’t jierren net mei west is, foar it ljocht. Dit jout fansels in protte argewaasje, mar fansels komt it op’t ein allegear wer goed.

MUTSEN is al mei al 11 kear suksesfol opfierd en raasde al gau om in weardige opfolger.

Lees meer...

We zijn verhuisd! Inloop gewijzigd.

Er is de afgelopen weken hard gewerkt aan de Lange Miente 5.

Lees meer...

Buren drinken koffie tijdens Nationale Burendag in nieuwe Doarpskeamer

De directe buren hebben op Nationale Burendag een kijkje in de nieuwe Doarpskeamer ED aan de Lange Miente in Akkrum genomen. Als voorproefje werden ze  in de toekomstige dorpskamer alvast op koffie en cake getrakteerd.

Lees meer...

Zon straalt over Theaterfestival Akkrum

Dank zij het stralende weer en de grote variëteit aan optredens is Festival Akkrum op zaterdag 21 september 2019 een succes geworden. Langs de kunstroute door het dorp gaven twintig koren, zangers, musici, dansers enstraatartiesten een voorstelling. Bezoekers konden wandelend en fietsend langs de bijna vier kilometer lange route. Lees meer...

Theater Festival Uit De Doeken

Korte impressie van het op 21 september 2019 gehouden Theater Festival "Uit De Doeken"