volg doarpskeamer ed op facebook

logo wehelpen akkrum nes transp 150

 doazen.JPG

Twa jier lyn hat it Akkrumer Dream Theater de minsken fan Akkrum en omkriten, mar ek rûnom yn it lân in protte toaniel-leafhawwers, prachtige jûnen besoarge mei it stik ‘MUTSEN’, skreaun troch Christa Warmerdam. 

MUTSEN giet oer 5 suskes, dy’t elts jier in wykeintsje mei elkoar op fakânsje gean. As se wer in wykein mei elkoar op paad binne komt de 6de suster, dy’t jierren net mei west is, foar it ljocht. Dit jout fansels in protte argewaasje, mar fansels komt it op’t ein allegear wer goed.

MUTSEN is al mei al 11 kear suksesfol opfierd en raasde al gau om in weardige opfolger.

It wie foar de spylsters mar dreech om  in passend stik te finen en de iennigste mooglikheid wie om self oan’e slach te gean: self in stik te meitsjen. It winterskoft fan 2018-2019 binne de froulju (Joke Poortman, Hennie Rorije, Nynke Bergsma, Yteke van der Wal, Nynke Bosma en Anneke Wiersma) al ympro  visearjend oan’t wurk gien ûnder lieding fan harren regisseuze Margreet Boer. 

Dit foarme it ramtwurk foar it stik ‘DOAZEN’, wat dêrnei skreaun is troch spylster Anneke Wiersma. De repetysjes fan it stik ‘DOAZEN’ binne op ‘t stuit yn folle gong! 

Yn ‘DOAZEN’ sjogge we hoe’t it de 6 suskes fierder fergiet. Wat hawwe se by’t ein? Binne de ferhâldingen noch hieltiid goed? Wat binne harren plannen en dreamen? Der is fansels wer in protte te dwaan ûnderling, mar dat kin fansels ek net oars mei 6 hiel ferskillende froulju.......

 

(Hoewol’t ‘DOAZEN’ it ferfolch is op ‘MUTSEN’ kinne je de stikken los fan elkoar sjen!!).

 

We hoopje jimme te moetsjen op 1 fan ús foarstellingen!

18 jannewaris — 20.00 —Lantearne Akkrum

19 jannewaris — 14.30 — Lantearne Akkrum (ANBO)

24 jannewaris — 20.00 —Lantearne Akkrum

25 jannewaris — 20.00 — Lantearne Akkrum

8 febrewaris —20.00 — Kiekmuure Hurderwyk

7 maart — 20.00 — De Pleats Terherne

In het nieuws:

Help Nederland vooruit!

Doarpskeamer ED is genomineerd om mee te doen met de actie van de ING: Help Nederland vooruit!

Lees meer...

Gouden Harp voor vrijwilligers nieuwe doarpskeamer Akkrum

Lees meer...

75 jaar vrijheid

Doarpskeamer gaat 4.500 bevrijdingsvlaggetjes voor alle inwoners Akkrum/Nes maken.

Lees meer...

Op 19 januari voor kinderen: Braakballen uitpluizen

Lees meer...

Op 16 januari start de eetclub!

Lees meer...