volg doarpskeamer ed op facebook

logo wehelpen akkrum nes transp 150

Tarieding foar Kultuer dei 21 septimber   Voorbereiding  Cultuurdag 21 september
Op dit stuit wurdt der wurke oan in produksje werby ynspile wurdt op de troch Pleatselik Belang opsette Keunstroute "Slach troch Akkrum". It is de bedoeling dat der op tal fan doeken reageart wurdt op in kreative wiize, dat kin yn de foarm fan duns, musyk, toniel, poesy, film, foto, ensfh.
   Op dit moment wordt er door en groot aantal mensen hard gewerkt aan het opzetten van een culturele dag op 21 september. We nemen de door Plaatselijk Belang opgezette Kunstroute: "Slach troch Akkrum" als uitgangspunt, waarbij er op velerlei verschillende manieren gereageerd gaat worden op de doeken die overal hangen. Dit zal gebeuren in de vorm van dans, toneel, poezij, film, foto, etc...

In nije foarstelling fan Mutsen   Een nieuwe voorstelling van Mutsen
De frouen dy yn 2017 sa suskesfol wiene mei harren stik en hast oerol yn it lan optredens dien ha, binne no dwaande hjir in ferfolch oan te jaan.   De vrouwen die in 2017 zo succesvol waren met hun stuk "Mutsen" en bijna overal in het land voor optredens werden uitgenodigd, zijn momenteel bezig hier een vervolg aan te geven. 
Berne-teater yn Akkrum   Kinder-theater in Akkrum

Elts jier besykje we yn gearwurking mei de legere skoallen in oantal lessen teater te fersoargjen oan bern. 

Dit dogge we under begelieding fan hast ofstudeare learlingen fan de dramadosintenoplieding yn Ljouwert.

2019 jeugdteater 06

 

Elk jaar wordt er in samenwerking met de lagere scholen een aantal lessen theater verzorgd door ons. We doen dit onder vakkundige begeleiding door studenten drama van de dramadocentenopleiding in Leeuwarden 

2019 jeugdteater 02

In het nieuws:

Spylsters MUTSEN binne los mei DOAZEN

 doazen.JPG

Twa jier lyn hat it Akkrumer Dream Theater de minsken fan Akkrum en omkriten, mar ek rûnom yn it lân in protte toaniel-leafhawwers, prachtige jûnen besoarge mei it stik ‘MUTSEN’, skreaun troch Christa Warmerdam. 

MUTSEN giet oer 5 suskes, dy’t elts jier in wykeintsje mei elkoar op fakânsje gean. As se wer in wykein mei elkoar op paad binne komt de 6de suster, dy’t jierren net mei west is, foar it ljocht. Dit jout fansels in protte argewaasje, mar fansels komt it op’t ein allegear wer goed.

MUTSEN is al mei al 11 kear suksesfol opfierd en raasde al gau om in weardige opfolger.

Lees meer...

We zijn verhuisd! Inloop gewijzigd.

Er is de afgelopen weken hard gewerkt aan de Lange Miente 5.

Lees meer...

Buren drinken koffie tijdens Nationale Burendag in nieuwe Doarpskeamer

De directe buren hebben op Nationale Burendag een kijkje in de nieuwe Doarpskeamer ED aan de Lange Miente in Akkrum genomen. Als voorproefje werden ze  in de toekomstige dorpskamer alvast op koffie en cake getrakteerd.

Lees meer...

Zon straalt over Theaterfestival Akkrum

Dank zij het stralende weer en de grote variëteit aan optredens is Festival Akkrum op zaterdag 21 september 2019 een succes geworden. Langs de kunstroute door het dorp gaven twintig koren, zangers, musici, dansers enstraatartiesten een voorstelling. Bezoekers konden wandelend en fietsend langs de bijna vier kilometer lange route. Lees meer...

Theater Festival Uit De Doeken

Korte impressie van het op 21 september 2019 gehouden Theater Festival "Uit De Doeken"